Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Výškové umístění

Značka umístěna vedle vozovky:

Spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky;na mostních objektech je spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) 2,50 m nad úrovní vozovky.

Spodní okraj velkoplošné značky, která není umístěna za svodidlem nebo na mostním objektu, je nejméně 1,50 m nad úrovní terénu.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro chodce, je spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m (pro nově umisťované značky) a pro stávající značky 2,00 m nad úrovní vozovky nebo chodníku.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit podpěrnou konstrukci značky do průchozího prostoru pro cyklisty, je spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro chodce a cyklisty.

Spodní okraj nejníže umístěné značky může být nejvíce ve výšce 2,50 m (nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu).

Boční umístění

Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty) podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201.Nosné konstrukce značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru pro chodce, a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m.

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení vetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m.Ve vyjmečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m.

Vzdálenost mezi značkami

V podélném směru se značky umísťují ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat.

Na Dálnici je minimální vzájemná vzdálenost značek 100 m.

Na ostatních pozemních komunikacích je tato vzdálenost nejméně 30 m.

V obci na dopravně málo významné pozemní komunikaci může být vyjmečně 10 m.